Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Auditor intern superior în cadrul Aparatului Preşedintelui raionului

Aparatului Preşedintelui raionului Florești anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de auditor intern superior.

Scopul general al funcției: 
Realizarea activităților de audit intern, oferirea autorităților publice a unor garanții în efectuarea unui control viabil al operațiunilor și contribuirea la sporirea semnificației acesteia, acordarea ajutorului în atingerea obiectivelor, evaluînd printr-o abordare sistematică și metodică procesele de management ale riscurilor, propunerea metodelor de consolidare a eficacității.

Sarcinile de bază: 
1. Identificarea riscurilor posibile legate de activitatea Consiliului raional şi subdiviziunile acestuia, Aparatului Preşedintelui raionului, aprecierea influenţei lor asupra obiectivelor manageriale. Elaborarea şi implementarea recomandărilor de diminuare a riscurilor.

2. Analizarea resurselor necesare pentru implementarea planului strategic de dezvoltare, actelor emise de Consiliul raional şi preşedintele raionului, respectare a cadrului normativ şi a cerinţelor stabilite.

3. Expertiza organigramei şi statelor de personal ale Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional, repartizarea funcţiilor şi responsabilităţilor între angajaţi stabilite prin fişele de post. Elaborarea recomandărilor de eficientizare a activităţii angajaţilor din aceste subdiviziuni.

4. Analizarea şi elaborarea recomandărilor managementului subdiviziunilor Consiliului în privinţa minimalizării riscurilor legate de utilizarea neeconomă şi identificarea punctelor slabe în gestionarea fondurilor entităţilor respective.

Condiții de bază de participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republici Moldova;
 • posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are studii superioare economice, contabilitate și audit, absolvite cu licenţă sau echivalentă;
 • nu a împlinit vîrsta  necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Condiții specifice minime pentru participare la concurs:

 1. Un an experiență profesională în domeniu;
 2. Deținerea certificatului de calificare al auditorului;
 3. Abilități aprofundate de utilizare a computerului;
 4. Cunoașterea legislației în domeniu;
 5. Cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
 6. Cunoașterea politicilor și procedurilor de personal, precum și a practicilor pozitive în domeniu;
 7. Abilități profesionale: lucru cu informația, actele legislative și normative, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluționare de probleme, comunicare, eficiență;
 8. Aptitudini personale: diplomație, seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, creativitate, spirit de inițiativă, capacitate de adaptare sporită, tendință spre dezvoltare profesională continuă;

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • Formularul de participare, specificat în anexa Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs (HG nr. 201 din11.03.2009);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Certificat medical;
 • Cazier judiciar.

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea nr. 158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25 din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr. 16 din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr. 229 din  23 septembrie 2010 privind controlul financiar public intern;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor nr.176 din 26 decembrie 2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal/prin poștă/prin e-mail, pînă la data de 01 octombrie 2021 (inclusiv), la adresa: orașul Florești, bulevardul Victoriei nr. 2, sediul Consiliului raional Florești, etaj 4, bir. 407.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primire a documentelor este dra Cevaga Ina (secretar al comisiei de concurs). Telefon de contact: 0250 2-12-95, 067214780. E-mail: cevagai@mail.ru

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *