Ședința extraordinară a Consiliului raional Florești

La 6 mai curent, consilierii raionali s-au întrunit în ședință extraordinară. Prezența celor 32 de consilieri din cei 33 aleși, a permis constatarea caracterului deliberativ al ședinței. La şedinţă au participat: preşedintele raionului, dl Ştefan Paniş, vicepreşedinţii Gheorghe Gancear și Alim Afonin, şefii direcţiilor, secţiilor și serviciilor Consiliului raional.
În debutul ședinței au fost onorate simbolurile de stat ale Republicii Moldova. Președintele ședinței, dl Mihail Burușciuc a propus la vot ordinea de zi cu 22 de chestiuni.
Primul subiect audiat din ordinea de zi a fost „Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea Programului raional de Granturi Florești”, la care dna Ina Litra, șef al Direcției Cultură, Turism, Tineret și Sport a subliniat că Programul Raional de Granturi Florești este implementat de către direcție și are două componente principale care prevăd abilitarea tinerilor în procesul de participare a acestora în autogestionarea programului, începând cu acțiuni de colectare de fonduri, mobilizarea comunității și extinderea parteneriatelor, dar și formarea abilităților grupurilor de inițiativă în procesul de inițiere și dezvoltare a proiectelor comunitare.
Misiunea programului este de a încuraja comportamentul filantropic al tinerilor și participarea acestora la dezvoltarea societății și soluționarea problemelor proprii prin implementarea inițiativelor sub formă de proiecte comunitare, scopul principal fiind de a crește participarea civică a tinerilor din raionul Florești la dezvoltarea socială și economică a comunităților în care locuiesc.
Dna Svetlana Grîu, șef al Direcției Finanțe, a prezentat proiectul „Cu privire la unele modificări în bugetul raional Florești pentru anul 2022 și alocarea mijloacelor financiare”. Astfel s-a decis de a majora veniturile şi cheltuielile bugetului raional Floreşti cu 80,0 mii lei, pentru susţinerea programelor raionale de granturi destinate organizaţiilor de tineret şi grupurilor de iniţiativă a tinerilor. Din soldul de mijloace băneşti, constituit la contul bugetului raional la sfârşitul anului 2021, va fi distribuită suma de 586,0 mii lei corespunzător: bugetului com. Japca pentru dotarea grădiniţei din s. Bursuc cu mobilier şi inventar; bugetului com. Izvoare pentru construcţia intrării la stadion; bugetului com. Ştefăneşti pentru reparaţia căminului, destinat temporar ca Centru de plasament pentru refugiaţi; bugetului com. Vărvăreuca pentru servicii de supraveghere tehnică la lucrările de reparaţie a vestiarelor, încăperilor auxiliare şi a acoperişului blocului A. Din ,,Componenta raională” vor fi alocate mijloace financiare în sumă de 373,2 mii lei, inclusiv: Liceului Teoretic ,,Miron Costin” din or. Floreşti pentru reparaţia vestiarului din sala de sport; Liceului Teoretic ,,Ştefăneşti” pentru procurarea pompei şi pieselor la cazanul pe gaz natural; Gimnaziului Băhrineşti pentru reparaţia curentă a acoperişului; Gimnaziului Rădulenii Vechi pentru achitarea serviciilor de transportare a apei.
Despre activitatea desfăşurată de către Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei în vederea acordării prestațiilor sociale familiilor şi persoanelor defavorizate a vorbit dl Petru Rusu, șef adjunct al direcției în cauză. Dumnealui a informat că sistemul de prestaţii de asistenţă socială în raionul Floreşti întruneşte 18 tipuri exprimate în compensaţii, alocaţii, indemnizaţii şi ajutoare, care sunt reglementate prin diferite acte legislative. Eligibilitatea pentru prestaţii este determinată de principiul apartenenţei categoriale, iar caracterul plăţilor este de ordin compensator. Doar în numărate cazuri tipurile de prestaţii sunt aplicate mecanismele de eligibilitate prin testarea veniturilor solicitanţilor (ajutorul social, suportul monetar şi sprijinul familial). Ajutorul social se acordă în baza Legii cu privire la ajutorul social nr.133/2008, care are drept scop asigurarea unui venit lunar minim garantat familiilor defavorizate, prin acordarea ajutorului social, stabilit în conformitate cu evaluarea venitului global mediu lunar al familiei şi necesitatea de asistenţă socială. Ajutorul social a fost conceput ca un program de bază al Guvernului de diminuare a sărăciei. În prezent acesta are două componente de bază: ajutorul social şi ajutorul pentru perioada rece a anului. În perioada anului 2021 la ajutor social si ajutor pentru perioada rece au fost înaintate 7427 de cereri. Indexarea, la toate categoriile de pensii şi alocaţii sociale, pe parcursul anului, a permis, în unele cazuri, să fie depăşit venitul minim garantat de 1300 lei şi 3939 beneficiari nu s-au încadrat în normele de eligibilitate a acordării ajutorului social.
Dna Diana Pantaz, șef al Direcției Generale Educație a prezentat proiectul deciziei „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea odihnei copiilor în perioada estivală 2022” în scopul organizării şi desfăşurării eficiente a odihnei copiilor şi în perioada estivală a anului 2022. Astfel, se preconizează, începând cu 20.06.2022 până la 27.07.2022, odihna copiilor în 3 schimburi, a câte 200 copii în fiecare schimb:
I schimb – 20 iunie 2022 – 30 iunie 2022
II schimb – 03 iulie 2022 – 13 iulie 2022
III schimb – 17 iulie 2022 – 27 iulie 2022
Inclusiv, va fi asigurată şi odihna copiilor şi adolescenţilor din familiile socialmente-vulnerabile, copiilor şi adolescenţilor orfani şi celor rămaşi fără tutela părinţilor.
În acest scop s-a stabilit, că 10% (60 foi de odihnă) din numărul total vor fi repartizate fără plată prin intermediul Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei.
Costul cheltuielilor se estimează în tabăra „Prietenia” în sumă de 2714 lei pentru o persoană. Copiii doritori să se odihnească, vor achita 500 lei.
Toate activităţile privind organizarea odihnei de vară a copiilor vor fi organizate şi desfăşurate conform Programului de acţiuni pentru perioada estivală 2022.
Ținînd cont de necesitatea creării condițiilor optime pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2022-2023 a instituțiilor bugetare, dl Valeriu Cegorean, șef al Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri a prezentat spre aprobare Planul de acțiuni întru pregătirea economiei raionului și a instituțiilor social-culturale din timp pentru buna funcționare în perioada de toamnă-iarnă 2022-2023 și componența Comisiei raionale pentru organizarea, monitorizarea și controlul pregătirii obiectivelor economiei raionale și sferei sociale pentru activitate în perioada toamnă-iarnă 2022-2023.
Ședința a fost constructivă și a derulat conform programului stabilit.
Remarcăm că, după semnare, cetățenii vor putea accesa deciziile prin intermediul siteului Consiliului raional floresti.md la compartimentul „Acte normative”.


Silvia RUSU,

specialist principal, Serviciul Administraţie Publică

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *