Ședința ordinară a Consiliului raional Florești

La data de 10 iunie curent, conform programului de activitate aprobat pentru anul 2022, Consiliul raional Florești s-a convocat în ședință ordinară. La ședință au participat 28 consilieri din cei 33 aleși, președintele raionului, dl Ștefan Paniș, vicepreședinții raionului, dnii Gheorghe Gancear și Alim Afonin, șefii direcțiilor, secțiilor, serviciilor Consiliului raional. Ședința a fost prezidată de consilierul raional, dl Ghenadie Gîtu.

În deputul ședinței au fost onorate simbolurile de stat ale Republicii Moldova.

În ordinea de zi au fost incluse 20 de chestiuni.

Dna Svetlana Grîu, șef al Direcției Finanțe, a prezentat informația cu privire la corelarea bugetului raional Floreşti cu Legea bugetului de Stat pe anul 2022, conform modificării Legii bugetului de stat pe anul 2022, prin care a fost majorată suma transferurilor cu destinaţie specială, pentru bugetul raional Floreşti cu 14945,3 mii lei, inclusiv: pentru învăţământul public cu 11644,7 mii lei pentru acoperirea costurilor serviciilor termoenergetice (energie electrică şi termică, gaze naturale – 10750,7 mii lei), pentru acoperirea majorării costului normei de alimentaţie a elevilor – 894,0 mii lei. Pentru Şcoala Sportivă s-au alocat 132,8 mii lei pentru acoperirea costurilor serviciilor termoenergetice. Pentru ramura Asistenţă Socială: 1655,5 mii lei, urmare a creşterii mărimii compensaţiilor pentru serviciile de transport şi transferuri cu destinaţie specială pentru beneficiarii pachetului minim de servicii sociale și 1512,3 mii lei pentru cheltuieli de personal serviciului de asistenţă personală.

S-a aprobat decizia „Cu privire la modificarea bugetului raional Floreşti pentru anul 2022 şi alocarea mijloacelor financiare”. Urmare a demersurilor parvenite la adresa Consiliului raional Floreşti de la instituţiile publice finanţate din bugetul raional, de la autorităţile publice locale de nivelul unu şi instituţiile medico-sanitare publice, vor fi alocate din soldul de mijloace băneşti, constituit la contul bugetului raional la sfârşitul anului 2021, 523,0mii lei, inclusuv, pentru acordarea ajutoarelor materiale donatorilor de sânge în anul 2022; IMSP ,,Centrul Medicilor de Familie Floreşti”  pentru reparaţia sistemului de canalizare, confecţionarea şi montarea gratiilor la uşa cabinetului radiologic; IMSP ,,Spitalul Raional Floreşti” pentru efectuarea auditului energetic a edificiului amplasat în satul Sănătăuca şi pentru dotarea spitalului cu inventar;Gimnaziului Cerniţa pentru schimbarea uşilor exterioare la 3 blocuri ale instituţiei;bugetului s. Rădulenii Vechi pentru reparaţia capitală a gardului la grădiniţă; bugetului com. Iliciovca, pentru elaborarea proiectului tehnic de construcţie a centralelor electrice solare;bugetului com. Cuhureştii de Sus pentru dotarea cu mobilier a cabinetului medical la tabăra pentru copii.De asemenea, din ,,Componenta raională” se vor aloca mijloace financiare în sumă de 902,5 mii lei pentru lucrări de reparaţie capitală și pentru lucrări de renovare a unor instituții preuniversitare din raion ș.a.

Dna Natalia Bogdan, șef al Direcției Economie și Atragere a Investițiilor, a informat audiența despre realizarea obiectivelor din Planul de Acțiuni pentru anul 2021 al Strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Florești pentru perioada 2021- 2028. Dumneaei a menționat că pentru implementarea obiectivelor propuse în  strategie au fost necesare acțiuni de colaborare, planificare raţională, capacitate de organizare și mobilizarea tuturor resurselor umane, materiale și financiare dobândite la nivel local, cât şi evaluarea și monitorizarea obiectivelor.

Astfel, pe parcursul anului 2021 au fost efectuate lucrări de asigurare a alimentării cu apă potabilă în mai multe localități. Totodată, au fost monitorizate lucrările de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional, care asigură legătura între orașele și satele (comunele) din componența raionului, inclusiv accesul spre ele dinspre drumurile naționale.

În raionul Florești sunt gazificate 58 localități, lungimea totală a rețelelor de distribuție constituie circa 650 km gazoducte de presiune înaltă, medie și joasă. În perioada anului 2021, a avut loc extinderea rețelei de gazoduct.

Un suport pentru producătorii agricoli a constituit subvențiile din partea autorităților statului, acordate agenților economici în conformitate cu Regulamentul de subvenționare privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor financiare Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.

Agenții economici din sectorul agricol al raionului au depus în anul 2021 către Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA) dosare pentru subvenționare în număr  de 249, în sumă de 39 780 mii lei, la diferite măsuri de subvenționare.

De plăți directe per/cap animal au beneficiat fermierii crescători de bovine/ovine/caprine (16 dosare pentru subvenționare, suma fiind de 3607,8 mii lei).

Pentru facilitarea desfășurării învățământului la distanță prin digitalizarea educației, cu suportul Consiliului raional Florești au fost dotate instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal cu laptopuri în sumă de 907 mii lei, de asemenea, cu suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării au fost dotate instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal cu laptopuri în sumă de 461,020 mii lei. Au fost întreprinse măsuri de extindere a conexiunilor la internet a instituțiilor de învățământ din subordine. Au fost create condiții pentru utilizarea TIC, fie prin crearea unor săli multimedia, fie prin asigurarea sălilor de clasă cu proiectoare și laptopuri.

În scopul creării condițiilor favorabile de activitate a instituțiilor de învățământ, în anul 2021, au fost efectuate lucrări de reparații capitale în sumă de 5mln. 308 mii lei. Alocațiile au fost făcute din bugetele instituțiilor de învățământ, a Consiliului raional și bugetul de stat.

Reparații curente au fost efectuate în toate instituțiile de învățământ, în sumă totală de 542 mii lei. În anul 2021, instituțiile de învățământ au fost dotate cu mobilier școlar (seturi de mobilă și utilaj tehnologic pentru blocurile alimentare, seturi de bănci școlare, mobilier pentru profesori), în sumă totală de 716 mii  585 lei.

Pe parcursul anului 2021 o atenție deosebită, atât din partea managerilor, cât și din partea personalului medical, a fost asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor și siguranței pacienților la nivel de instituție, cu susținerea unor sisteme concrete de control și monitorizare.

S-a investit în această perioadă în protecția socială a populației din raion și dezvoltarea modulul sănătos de viață. De asemenea, au fost susținute toate inițiativele culturale și turistice.

Menţionăm că toate chestiunile din ordinea de zi au fost examinate şi, respectiv, au fost adoptate deciziile corespunzătoare.

Cetățenii vor putea accesa deciziile prin intermediul paginii web a Consiliului raional – floresti.md (rubrica ,,Acte normative”).

                                               Silvia RUSU,

specialist principal,

Serviciul Administraţie Publică

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *