Aparatul preşedintelui raionului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist superior în Serviciul Administraţie Publică

Scopul general al funcției: 
Formarea și menținerea relațiilor de colaborare cu publicul în funcționarea eficientă a administrației publice locale de nivelul doi.

Sarcini de bază: 
1. Contribuirea și conlucrarea cu direcțiile, secțiile Consiliului raional și organele administrației publice locale de nivelul întîi, alte organizații, întreprinderi, instituții amplasate în teritoriul raionului;

2. Coordonarea organizării executării de către consiliile locale de nivelul întîi a actelor normative, emise de organele centrale, Consiliul raional;

3. Monitorizarea și participarea la pregătirea seminarelor, consfătuirilor în diverse probleme din sfera de competență a organelor administrației publice locale. Întocmirea programelor de organizare și desfășurare a întrunirilor;

4. Asigurarea evidenței deciziilor adoptate de Consiliul raional, efectuarea controalelor executării și întocmirea notelor informative în urma controalelor efectuate;

5. Întocmirea planurilor trimestriale și lunare de acțiuni ale subdiviziunilor Consiliului raional și președintelui raionului.

La concurs poate participa persoana care întruneşte următoarele condiții de bază:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat și limba oficială de comunicare interetnică;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;
 6. are studii superioare absolvite cu licență în domeniul juridic sau administrație publică;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158/2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa o funcţie pubică, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Condiții specifice pentru participare la concurs:

 1. Minimum 6 luni de experiență profesională în domeniu;
 2. Cunoașterea legislației în domeniu;
 3. Cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
 4. Abilități profesionale: lucru cu informația, actele legislative și normative, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluționare de probleme, comunicare, eficiență;
 5. Aptitudini personale: diplomație, seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, creativitate, spirit de inițiativă, capacitate de adaptare sporită, tendință spre dezvoltare profesională continuă;
 6. Abilități  aprofundate de utilizare a computerului, imprimantei, scaner-ului, fax-ului;
 7. Cunoștințe de operare la computer cu programele: Word, Excel, Power Point, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • Formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr. 1 la Hotărîrea de Guvern nr. 201/2009;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională după 01 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative;
 • Certificatul medical despre starea sănătății;
 • Cazierul judiciar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În cazul în care certificatul medical sau cazierul judiciar sunt înlocuite cu declaraţii pe propria răspundere, aceastea urmează a fi înlocuite cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care persoana a fost declarată învingătoare a concursului.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal, pînă la data de 31 ianuarie 2022 (inclusiv), la adresa: or. Florești, bulevardul Victoriei nr. 2, sediul Consiliului raional Florești, etaj 4, bir. 407.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primire a documentelor este dra Cevaga Ina (secretar al comisiei de concurs).

Date de contact: 067214780, e-mail: cevagai@mail.ru

Bibliografia concursului:

1. Constituția Republicii Moldova;
2. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
3. Hotărîrea de Guvern nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
4. Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
5. Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017;
6. Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală;
7. Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;
8. Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *