Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist, Secţia Elaborarea şi Administrarea bugetului

Direcţia Finanţe din cadrul Consiliului raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist, secţia Elaborarea şi administrarea bugetului.

Scopul general al funcţiei:

 • Prognozarea şi executarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului.

Sarcini de bază:

 • Realizează sarcini de complexitate medie, coordonează elaborarea, executarea şi raportarea bugetului;
 • Primeşte, analizează, verifică şi totalizează reţeaua de state şi contingente ale instituţiilor bugetare;
 • Primeşte şi analizează dări de seamă despre executarea bugetului şi întocmeşte nota raport;
 • Asigură controlul devizelor de cheltuieli reţelei statelor şi contingentelor şi calculării salariului angajaţilor;
 • Efectuează modificări în planurile de finanţare.

Condiţii de bază de participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat;                                                                                                                                        
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are studii superioare;
 • nu a înplinit vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensie pentru limita de vîrstă;
 • este aptă din punct de vedere a sănătăţii pentru executarea funcţiei publice;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni savîrşite cu intenţie;
 • are cel puţin 2 ani stagiu de muncă.

Condiţii specifice pentru participare la concurs:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţii publice;
 • Atribuţii profesionale: Lucru cu informaţia, aplicarea în lucru actelor  legislative şi normative, planificare, organizare, analiză, sinteza şi elaborarea documentelor;
 • Aptitudini personale: seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, creativitate, spirit de iniţiativă;
 • Cunoştinţe de operare la calculator  programele: 1-C, Word, Excel.

       Documente ce urmează a fi prezentate:

 • formularul de participare la concurs;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare;
 • certificatul medical despre starea sănătăţii;
 • cazierul juridic.

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind  Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor Republicii Moldova nr. 208, nr. 209 din 24 decembrie 2015;
 • Legea nr. 181 din 25 iulie 2014 privind finanţele publice şi responsabilităţii fiscale.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal, pînă la data de 27 decembrie 2021,  la adresa:  sediul Consiliului raional Floreşti, bd.Victoriei 2, (et. 2) bir. 23, Direcţia Finanţe.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primire a documentelor: Irina Beloborodova, tel: (0250) 2-19-20, e-mail: finante_floresti@yahoo.com .

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *