Se anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Direcția Agricultură și Alimentație

Direcția Agricultură și Alimentație din cadrul Consiliului raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal.

Scopul general al funcției: 
Implementarea în teritoriu a politicii agrare promovate de Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Consiliul raional.

Sarcinile de bază: 

 1. Monitorizează situația privind fertilizarea și utilizarea terenurilor cu destinație agricolă și, după caz, contribuie la ameliorarea fertilității solului și la contracararea utilizării iresponsabile a pămîntului.
 2. Supraveghează respectarea normelor tehnologice și ecologice în procesele de producere, prelucrare, stocare, transportare și distribuirea produselor agricole vegetale proaspete, prelucrate și a materiei prime agricole.
 3. Contribuie la promovarea politicii agrare în perioada post privatizare, inclusiv consolidarea terenurilor agricole parcelate pentru o utilizare mai eficientă a acestora, prin cooperare, arendă, schimb de terenuri.
 4. Contribuie la utilizarea eficientă a plantațiilor perene, înființarea plantațiilor perene noi, casarea și defrișarea plantațiilor perene degradate, bolnave,  neproductive și cu termenul expirat de exploatare.
 5. Acordă asistență consultativă și practică producătorilor agricoli în utilizarea eficientă a produselor de uz fitosanitar și fertilizanți.

Condiții de bază de participare la concurs:

– deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

– posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv; 

– are capacitate deplină de exerciţiu; 

– nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 

– este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;

– are studiile superioare în domeniul agricol;

– în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

– nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

– nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o     anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

– nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Condiții specifice de participare la concurs:

– minimum 1 an de experiență profesională în domeniul agricol;

– cunoașterea legislației în domeniu;

– cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;

– cunoștințe de operare la computer, programele: Microsoft Word, Excel; Internet.

Abilități profesionale: lucru cu oamenii, lucru cu informația, organizare, analizare, mobilizare de sine, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendință spre dezvoltare  profesională continuă.

Responsabilități:

– răspunde de organizarea seminarelor informaționale și practice cu conducătorii agricoli, în vederea respectării normelor tehnologice și ecologice privind procesele de producere, prelucrare, stocare, transportare și distribuire a produselor agricole vegetale proaspete, prelucrate și a materiei prime agricole;

– răspunde de promovarea și implementarea în practică a realizărilor stiinței agricole și agroeconomice naționale și internaționale în sectorul agroalimentar;

– are obligația de a proteja proprietarii de teren de acțiunile negative ale arendașilor, neadmițînd deposedarea acestora de pămînt și patrimoniu;

– răspunde de prognozarea și monitorizarea stării social-economice și ecologice a agenților economici care activează în domeniul producerii, prelucrării și comercializării produselor agricole vegetale și a factorilor de producție.

Împuterniciri:

– face propuneri în vederea îmbunătățirii activității direcției;

– face propuneri pentru elaborarea anumitor documente în direcție;

– își expune părerile cu privire la îmbunătățirea activității producătorilor agricoli.

Documente ce urmează a fi prezentate:

– formularul de participare la concurs;

– copia buletinului de identitate;

– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

– documente ce atestă experienţa de pregătire profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfăşurată după 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);

– certificatul medical despre starea sănătăţii;

– cazierul judiciar sau declarație pe propria răspundere.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal, până la data de 26 ianuarie 2023 (inclusiv), la adresa: or. Florești, bulevardul Victoriei nr.2, sediul Consiliului raional Florești, etaj 4, bir. 405, secretarului comisiei de concurs.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primire a documentelor este dna Colibabciuc Tatiana. Telefon de contact: (0250) 2-20-56.                                                     

Bibliografia concursului:

 • Constituția Republicii Moldova;

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr.270/2018 privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional;

Acte normative în domeniul administrației publice locale:

 • Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Codul civil al Republicii Moldova nr.1107/2002;
 • Codul funciar al Republicii Moldova nr.828/1991;
 • Legea nr.728/1996 cu privire la pomicultură;
 • Legea nr.658/1999 a culturilor nucifere;
 • Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice;
 • Legea nr.29/2018 privind delimitarea proprietății publice;
 • Legea nr.1308/1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului;
 • Hotărîrea de Guvern nr.63/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică;
 • Hotărîrea de Guvern nr.80/2019 privind aprobarea Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile,  inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019–2023;
 • Hotărîrea de Guvern nr.1170/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri;
 • Hotărârea de Guvern nr.1428/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea și locațiunea/arenda terenurilor aferente;
 • Hotărîrea de Guvern nr.91/2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului;
 • Hotărîrea de Guvern nr.136/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere.

1 thought on “Se anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Direcția Agricultură și Alimentație”

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *